BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Mieszkańcy mojego regionu

Materiał Edukacyjny, Autor: Teresa Hęćka , Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
Poziom nauczania
 0/5
Tradycje naszego regionu. Przypomnienie uczniom tego, co dawniej się działo. Cele: •poznanie historii rodzinnej miejscowości, •pogłębianie tradycji własnego regionu i jej związków z kulturą narodu, •wzmacnianie poczucia przynależności do Małej Ojczyzny, •udział w życiu środowiska, •kształcenie postawy szacunku do dziedzictwa kulturowego, •korzystanie z dóbr kultury, •kształcenie wytrwałości w osiąganiu celów związanych z powierzonym zadaniem, •tworzenie okazji do wzajemnego poznania się
PLIKI ZASOBU
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
 • Klasy (IV-VIII)
 • Godzina wychowawcza
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Historia
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Analiza i interpretacja historyczna.
  Uczeń odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji; pozyskuje informacje z różnych źródeł oraz selekcjonuje je i porządkuje; stawia pytania dotyczące przyczyn i skutków analizowanych wydarzeń historycznych i współczesnych.
  Tworzenie narracji historycznej.
  Uczeń tworzy krótką wypowiedź o postaci i wydarzeniu historycznym, posługując się poznanymi pojęciami; przedstawia własne stanowisko i próbuje je uzasadnić.
  Współdziałanie w sprawach publicznych.
  Uczeń współpracuje z innymi - planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich.
  Zainteresowanie problematyką społeczną.
  Uczeń ma nawyk dociekania w kontekście społecznym -zadaje pytania "dlaczego jest tak, jak jest?" i "czy mogłoby być inaczej?" oraz próbuje odpowiedzieć na te pytania.
  Treści nauczania:
  Uczeń opisuje swoją "małą Ojczyznę", uwzględniając tradycję historyczno-kulturową i problemy społeczno-gospodarcze
  Uczeń zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości "małej Ojczyzny"
  Uczeń opisuje różne grupy społeczne, wskazując ich role w społeczeństwie
  Uczeń podaje przykłady ważnych problemów współczesnej Polski, korzystając z różnych źródeł informacji (od osób dorosłych, z prasy, radia, telewizji, Internetu)
  Uczeń wyjaśnia znaczenie pracy w życiu człowieka i dostrzega jej społeczny podział
  Język polski
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Analiza i interpretacja tekstów kultury.
  Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy sieje odbierać świadomie i refleksyjnie; kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych; rozwija zainteresowania rożnymi dziedzinami kultury; poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej: w kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię wartości, swoją wrażliwość, gust estetyczny, poczucie własnej tożsamości i postawę patriotyczną.
  Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
  Uczeń rozwija sprawność uważnego słuchania, czytania głośnego i cichego oraz umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych; zdobywa świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji, rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania oraz poznawania dzieł sztuki; uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe, oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru.
  Treści nauczania:
  Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym
  Uczeń nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje);
  Uczeń wyraża swój stosunek do postaci
  Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych.
  dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia)
  kultura (święta, obrzędy)
  praca (popularne zawody)
  świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz)
  życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego)
  żywienie (artykuły spożywcze, posiłki)
  zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego
  Muzyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Analiza i interpretacja tekstów kultury.
  Uczeń interpretuje wykonywane utwory zgodnie z tekstem, charakterem i funkcją. Słucha muzyki, rozpoznaje, rozróżnia i omawia jej cechy, przedstawia własny stosunek do słuchanego i wykonywanego repertuaru.
  Tworzenie wypowiedzi.
  Uczeń tworzy wypowiedzi - wykonuje utwory muzyczne i tańce, improwizuje i komponuje proste struktury dźwiękowe i układy taneczno-ruchowe, przedstawia cechy i charakter słuchanych i wykonywanych utworów słowami lub innymi środkami ekspresji.
  Treści nauczania:
  Uczeń świadomie odbiera muzykę - słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu) wybranych dziel literatury muzycznej (w całości lub fragmentów) reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do XX w.) oraz dla muzyki jazzowej i rozrywkowej, słucha polskich pieśni patriotycznych oraz utworów ludowych w postaci oryginalnej i stylizowanej
  Plastyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Analiza i interpretacja tekstów kultury - recepcja sztuki.
  Tworzenie wypowiedzi - ekspresja przez sztukę.
  Treści nauczania:
  Uczeń określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska (zna placówki kultury działające na jego rzecz)
  Przyroda
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Obserwacje, pomiary i doświadczenia.
  Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji (własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów), wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji (słownej, tekstowej i graficznej); dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji i doświadczeń; stosuje technologie informacyjno-komunikacyjne.
  Poszanowanie przyrody.
  Uczeń zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami; działa na rzecz ochrony przyrody i dorobku kulturowego społeczności.
  Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej.
  Uczeń orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej; rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, świadomie działa na rzecz ochrony własnego zdrowia.
  Treści nauczania:
  Uczeń proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu;
  Uczeń wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska;
  Uczeń nazywa zmysły człowieka i wyjaśnia ich rolę w poznawaniu przyrody, stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych;
  Uczeń rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny (w tym doniczkowe) zawierające substancje trujące lub szkodliwe dla człowieka i. podaje zasady postępowania z nimi.
  Uczeń wyjaśnia znaczenie odpoczynku (w tym snu), odżywiania się i aktywności ruchowej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu;
  Uczeń wymienia czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na jego samopoczucie w szkole oraz w domu i proponuje sposoby eliminowania czynników negatywnych.
  Uczeń obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego;
  Uczeń podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji;
  Technika
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu)
  Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym
  Treści nauczania:
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij