STREFA DZIECI

Opinia rodzica jest ważna

BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Jak powstały wzgórza i doliny

Oferta Ośrodków, Autor: Włodzimierz Ranoszek , Usługi Turystyczne Włodzimierz Ranoszek
Poziom nauczania
 0/5
Miejsce realizacji zajęć: w terenie

Wycieczka w terenie połączona z nauką rozpoznawania naturalnych form powierzchni terenu (wydmy, terasy rzeczne, starorzecza itd.). Uczestnicy zaznajamiają się z niszczącą i budującą działalnością lądolodu, wód płynących, wiatru oraz powiązaniem form powierzchni terenu z glebami (profile glebowe). Preferowany teren: ścieżka przyrodnicza wokół Sułowa lub niebieski szlak pieszy Krośnice - Wiatraczne Wzgórze - Krośnice (największa różnorodność form terenu), możliwe także inne miejsca. Uczestnicy otrzymują kartę pracy i mapę. Wskazanie do grantu: Oferta wykorzystuje lokalny potencjał przyrodniczy. Oferta dotyczy problematyki przeciwdziałania skutkom zmian klimatu w zakresie gospodarka wodna - jakość wody. Ze względu na trudności terenowe oferta niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
czas trwania ilość osób koszt dostępność
2-4 godz. od 15 do 45 osób 20 zł/osoba stałe
PLIKI ZASOBU
 
( 0 KB . )
SŁOWA KLUCZOWE
DODATKOWA OFERTA
Zajęcia mogą być połączone z całodzienną wycieczką po Dolinie Baryczy oraz ogniskiem.
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LINKI ZEWNĘTRZNE
Szkolna 6/1
56-300 Milicz Sułów
KONTAKT
 • Klasy (IV-VI)
 • Przyroda (Klasa (IV))
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Wiedza. Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły.
  Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: planu, mapy, lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp.
  Kształtowanie postaw – wychowanie. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, sporządzanie notatek i opracowywanie wyników.
  Treści nauczania:
 • Klasy (VII-VIII)
 • Geografia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Wiedza geograficzna. Opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących w nim procesów.
  Wiedza geograficzna. Poznanie wybranych krajobrazów Polski i świata, ich głównych cech i składników.
  Wiedza geograficzna. Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu oraz najbliższego otoczenia – „małej ojczyzny”, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata.
  Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie pozyskanych danych i formułowanie wniosków na ich podstawie.
  Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
  Kształtowanie postaw. Łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości.
  Treści nauczania:
  Uczeń przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie.
  Uczeń przedstawia wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń w Europie na ukształtowanie powierzchni Polski.
  Uczeń charakteryzuje środowisko przyrodnicze regionu oraz określa jego główne cechy na podstawie map tematycznych.
  Uczeń rozpoznaje skały występujące we własnym regionie.
  Uczeń wykazuje zależności między elementami środowiska geograficznego na podstawie obserwacji terenowych przeprowadzonych w wybranym miejscu własnego regionu.
  Uczeń rozpoznaje w terenie główne obiekty charakterystyczne i decydujące o atrakcyjności „małej ojczyzny”.
 • Szkoła średnia
 • Geografia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Rozumienie relacji człowiek-przyroda-społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej
  Zakres rozszerzony
  Treści nauczania:
 • Oferta dla dorosłych
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij