1% PODATKUO PROGRAMIEKONTAKTLOGOWANIE / REJESTRACJAPRZYSTĄP DO PROGRAMUDODAJ ZASÓB
     
Kaczeńce
dla kogo?
Opinia rodzica jest ważna
 
BAZA EDUKACYJNA
PRZEDSZKOLE KLASY I-III KLASY IV-VI GIMNAZJUM PONADGIMNAZJALNE
 
MATERIAŁ EDUKACYJNY OŚRODKI POZASZKOLNE BAZA WIEDZY / WIE
 

Energia odnawialna

Oferta Ośrodków, Autor: Roman Guziak , Ośrodek edukacyjny Stowarzyszenia Ekologicznego "Etna" w Korzeńsku
Poziom nauczania
 0/5
 
Miejsce realizacji zajęć: w terenie i sali

Odnawialne źródła energii w teorii i praktyce. Zajęcia na temat zagadnień związanych z wykorzystaniem energii przez człowieka, wpływu na zmianę klimatu i przyrodę, profesjonalnymi i domowymi sposobami wykorzystania energii odnawialnych i oszczędzania energii. Zajęcia teoretyczne lub połączone z warsztatami praktycznymi, z wykorzystaniem przykładów z Doliny Baryczy. Wskazanie: odnawialne źródła energii (instalacje energii odnawialnej fotowoltaika, solary, pompy ciepła – działanie w praktyce, korzyści);
 
czas trwania ilość osób koszt dostępność
2 godz. od 8 do 30 osób 300 zł/grupa stałe
SŁOWA KLUCZOWE
DODATKOWA OFERTA
zajęcia u odbiorcy,
koszt wraz z dojazdem prowadzącego,
możliwość modyfikacji zajęć do potrzeb odbiorcy,
dostępność dla niepełnosprawnych zależy od warunków u odbiorcy.
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
RAPORTY POGŁĘBIONEJ OPINII
Lp. Data odbycia zajęć Nazwa szkoły Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot Przedmiot nauczania  
1 3 czerwiec 2019r. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Agnieszka Matunin Przyroda, geografia IV-VI Więcej
2 12 grudzień 2019r. Szkoła Podstawowa w Radziądzu Beata Brodala przyroda, oddział przedszkolny IV-VI Więcej
 • Klasy (IV-VI)
 • Przyroda (Klasa (IV))
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom.
  Kształtowanie postaw – wychowanie. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez: właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym, współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy, działania na rzecz środowiska lokalnego, wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy, świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody.
  Treści nauczania:
  Uczeń podaje przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego.
  Uczeń opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku. a obserwacją.
  Uczeń wskazuje w terenie składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej okolicy.
  Uczeń rozpoznaje w terenie i nazywa składniki środowiska antropogenicznego i określa ich funkcje.
  Uczeń określa zależności między składnikami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego.
  Technika
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). Komunikowanie się językiem technicznym.
  Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). Opracowanie planu pracy (nazywanie czynności technologicznych, uzasadnianie potrzeby zachowania odpowiedniej kolejności czynności technologicznych, szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności).
  Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). Poszanowanie zasad i norm regulujących proces wytwarzania wytworu technicznego (regulamin pracowni, zasady BHP, współpraca w grupie, kontrakt).
  Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). Przewidywanie skutków własnego działania technicznego, podejmowanie działań z namysłem i planem pracy.
  Przyjmowanie postawy proekologicznej. Eko-technologie pomocne w ochronie środowiska.
  Przyjmowanie postawy proekologicznej. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska.
  Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Postrzeganie elementów środowiska technicznego jako dobro materialne stworzone przez człowieka.
  Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.
  Rozwijanie kreatywności technicznej. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
  Treści nauczania:
  Uczeń racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami.
  Uczeń rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.).
  Uczeń dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki.
 • Klasy (VII-VIII)
 • Fizyka
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.
  Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.
  Treści nauczania:
  Uczeń posługuje się pojęciem energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii.
  Uczeń posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką, stosuje do obliczeń związek mocy z pracą i czasem, w którym została wykonana.
  Uczeń posługuje się pojęciem pracy mechanicznej wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana.
  Uczeń wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu zjawisk oraz zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń.
  Uczeń wyznacza zmianę energii potencjalnej grawitacji oraz energii kinetycznej.
  Uczeń analizuje jakościowo związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek.
  Uczeń opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego; rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie; opisuje rolę izolacji cieplnej.
  Uczeń opisuje ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji.
  Uczeń posługuje się pojęciem temperatury, rozpoznaje, że ciała o równej temperaturze pozostają w stanie równowagi termicznej.
  Uczeń posługuje się pojęciem ciepła właściwego wraz z jego jednostką.
  Geografia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Wiedza geograficzna. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.
  Wiedza geograficzna. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
  Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień.
  Kształtowanie postaw. Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania.
  Kształtowanie postaw. Kształtowanie pozytywnych – emocjonalnych i duchowych – więzi z najbliższym otoczeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą Ziemią.
  Kształtowanie postaw. Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno-kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski.
  Kształtowanie postaw. Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno-kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski.
  Treści nauczania:
  Uczeń przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Polski.
  Matematyka
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Sprawności rachunkowa. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
  Sprawności rachunkowa. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  Treści nauczania:
  Uczeń oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b.
  Uczeń oblicza liczbę b, której p procent jest równe a.
  Uczeń oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a.
  Uczeń przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości.
  Uczeń przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych (np. pól figur) i fizycznych (np. dotyczących prędkości, drogi i czasu).
  Uczeń rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
  Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi.
 • Szkoła średnia
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Fizyka
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.
  Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.
  Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
  Treści nauczania:
  Geografia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata.
  Rozumienie relacji człowiek-przyroda-społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej
  Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych.
  Treści nauczania:
  Uczeń formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;
  Uczeń formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;
  Matematyka
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Rozumowanie i argumentacja.
  Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków
  Wykorzystanie i tworzenie informacji.
  Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik.
  Treści nauczania:
  Uczeń oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych;
  Uczeń oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (wymiernych);
  Uczeń wykorzystuje podstawowe własności potęg (również w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką);
OPINIE I KOMENTARZE  

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniają inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij