STREFA DZIECI

Opinia rodzica jest ważna

BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Ziemia potrzebuje pomocy.

Materiał Edukacyjny, Autor: Teresa Hęćka , Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
Poziom nauczania
 0/5
Poznanie zagadnień związanych ze stanem i ochroną środowiska
PLIKI ZASOBU
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
 • Klasy (IV-VIII)
 • Godzina wychowawcza
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Język polski
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
  Uczeń rozwija sprawność uważnego słuchania, czytania głośnego i cichego oraz umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych; zdobywa świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji, rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania oraz poznawania dzieł sztuki; uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe, oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru.
  Tworzenie wypowiedzi.
  Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane z poznawanymi tekstami kultury i własnymi zainteresowaniami; dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi; wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku.
  Treści nauczania:
  Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych.
  świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz)
  przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego
  zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego
  Plastyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji - percepcja sztuki.
  Treści nauczania:
  Uczeń korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora)
  Uczeń określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska (zna placówki kultury działające na jego rzecz)
  Przyroda
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Obserwacje, pomiary i doświadczenia.
  Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji (własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów), wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji (słownej, tekstowej i graficznej); dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji i doświadczeń; stosuje technologie informacyjno-komunikacyjne.
  Poszanowanie przyrody.
  Uczeń zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami; działa na rzecz ochrony przyrody i dorobku kulturowego społeczności.
  Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej.
  Uczeń orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej; rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, świadomie działa na rzecz ochrony własnego zdrowia.
  Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja.
  Uczeń przewiduje przebieg niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych, wyjaśnia proste zależności miedzy zjawiskami; przeprowadza obserwacje i doświadczenia według instrukcji, rejestruje ich wyniki w różnej formie oraz je objaśnia, używając prawidłowej terminologii.
  Zaciekawienie światem przyrody.
  Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, prezentuje postawę badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukiwanie odpowiedzi na pytania: "dlaczego?", "jak jest?", "co się stanie, gdy?".
  Treści nauczania:
  Uczeń podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły korzystne i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka;
  Uczeń podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie człowieka.
  Uczeń proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu;
  Uczeń prowadzi obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby);
  Uczeń wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska;
  Uczeń uzasadnia potrzebę planowania zajęć w ciągu dnia i tygodnia; prawidłowo planuje i realizuje swój rozkład zajęć wciągu dnia;
  Uczeń podaje przykłady zależności między cechami krajobrazu a formami działalności człowieka;
  Uczeń wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych ochroną, występujących w najbliższej okolicy;
  Uczeń obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego;
  Uczeń opisuje glebę, jako zbiór składników nieożywionych i ożywionych, wyjaśnia znaczenie organizmów glebowych i próchnicy w odniesieniu do żyzności gleby.
  Uczeń rozróżnia i opisuje rodzaje wód powierzchniowych;
  Uczeń obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia) wody;
  Uczeń identyfikuje na planie i mapie topograficznej miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu, określa wzajemne położenie obiektów na planie, mapie topograficznej i w terenie;
  Uczeń bada wpływ czynników takich jak: woda, powietrze, temperatura, gleba na przedmioty zbudowane z różnych substancji;
  Uczeń podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji;
  Uczeń uzasadnia potrzebę segregacji odpadów, wskazując na możliwość ich ponownego przetwarzania (powołując się na właściwości substancji).
  Uczeń wykazuje doświadczalnie wpływ różnych substancji i ich mieszanin (np. soli kuchennej, octu, detergentów) na wzrost i rozwój roślin, dokumentuje i prezentuje wyniki doświadczenia;
  Zajęcia komputerowe
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  . Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera
  Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań
  Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych
  Treści nauczania:
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij