BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WODY

Materiał Edukacyjny, Autor: Dorota Piec , Szkoła Podstawowa we Wróblińcu
Poziom nauczania
 0/5
Scenariusz uroczystości obchodów Dnia wody może być przeprowadzony na różnych poziomach nauczania.W mojej szkole byli to gimnazjaliśći.Obchody możemy zrobić 22 marca, albo 21 marca w pierwszy dzień wiosny jako alternatywę dla wagarów.
PLIKI ZASOBU
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
 • Klasy (IV-VIII)
 • Godzina wychowawcza
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Język obcy nowożytny
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
  Treści nauczania:
  Język polski
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Tworzenie wypowiedzi.
  Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane z poznawanymi tekstami kultury i własnymi zainteresowaniami; dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi; wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku.
  Treści nauczania:
  świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz)
  Matematyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Sprawność rachunkowi.
  Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych.
  Treści nauczania:
  Muzyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Tworzenie wypowiedzi.
  Uczeń tworzy wypowiedzi - wykonuje utwory muzyczne i tańce, improwizuje i komponuje proste struktury dźwiękowe i układy taneczno-ruchowe, przedstawia cechy i charakter słuchanych i wykonywanych utworów słowami lub innymi środkami ekspresji.
  Treści nauczania:
  tworzy według ustalonych zasad improwizacje wokalne i instrumentalne (ćwiczenie wykonuje samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem instrumentów wskazanych w pkt 4 lub wykonanych przez uczniów)
  Plastyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Tworzenie wypowiedzi - ekspresja przez sztukę.
  Treści nauczania:
  Przyroda
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej.
  Uczeń orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej; rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, świadomie działa na rzecz ochrony własnego zdrowia.
  Treści nauczania:
  Uczeń uzasadnia potrzebę planowania zajęć w ciągu dnia i tygodnia; prawidłowo planuje i realizuje swój rozkład zajęć wciągu dnia;
  Uczeń podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji;
  Wychowanie fizyczne
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport;
  Treści nauczania:
  Uczeń organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, stosując przepisy w formie uproszczonej
 • Klasy gimnazjalne
 • Biologia
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Rozumowanie i argumentacja.
  Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.
  Treści nauczania:
  Uczeń przedstawia czynniki środowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów w środowisku lądowym i wodnym;
  Uczeń proponuje działania ograniczające zużycie wody i energii elektrycznej oraz wytwarzanie odpadów w gospodarstwach domowych
  Chemia
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.
  Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych; zna związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne; wykonuje proste obliczenia dotyczące praw chemicznych.
  Treści nauczania:
  Uczeń opisuje budowę cząsteczki wody; wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie; podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe; podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy i zawiesiny;
  Geografia
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Kształtowanie postaw.
  Uczeń rozwija w sobie: ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, Polską, Europą i światem; świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe własnego regionu i Polski; patriotyzm i poczucie tożsamości (lokalnej, regionalnej, narodowej) przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i społeczności - ich systemów wartości i sposobów życia.
  Treści nauczania:
  Uczeń wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych Polski i własnego regionu: lasów, wód, gleb, surowców mineralnych; korzystając z mapy, opisuje ich rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze.
  Godzina wychowawcza - wybierz z dodatkowym przedmiotem nauczania powiązanym z tematem lekcji
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Język obcy nowożytny
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Tworzenie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
  Treści nauczania:
  świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz)
  technika (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych)
  Język polski
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Tworzenie wypowiedzi.
  Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.
  Treści nauczania:
  Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu
  Matematyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Użycie i tworzenie strategii.
  Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.
  Treści nauczania:
  Uczeń oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne;
  Muzyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Tworzenie wypowiedzi
  Uczeń tworzy wypowiedzi, świadomie wybiera ich formę i sposób realizacji, posługując się różnymi mediami (gra, śpiew, taniec, słowo mówione i pisane, nagranie, narzędzia internetowe).
  Treści nauczania:
  Uczeń odczytuje i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki, korzysta z programów komputerowych służących do nagrywania i przetwarzania dźwięku
  Plastyka
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Tworzenie wypowiedzi - ekspresja przez sztukę.
  Treści nauczania:
  Wychowanie fizyczne
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie;
  Treści nauczania:
  Uczeń wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij