BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Co aleja daje światu?

Materiał Edukacyjny, Autor: Magdalena Berezowska , Fundacja EkoRozwoju
Poziom nauczania
 0/5
Lekcja zapoznaje uczniów z pożytecznymi aspektami zadrzewień przydrożnych. Fot.: Engels, fotolia.com
PLIKI ZASOBU
 
( 462 KB .DOCX )
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
 • Klasy gimnazjalne
 • Biologia
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
  Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno-komunikacyjną, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe, rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologie biologiczną.
  Rozumowanie i argumentacja.
  Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.
  Treści nauczania:
  Uczeń posługuje się prostym kluczem do oznaczania organizmów;
  Uczeń uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej (system jako sposób katalogowania organizmów, jednostki taksonomiczne, podwójne nazewnictwo);
  Język polski
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
  Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacji - werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.
  Tworzenie wypowiedzi.
  Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.
  Treści nauczania:
  Uczeń odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych - rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie
  Uczeń porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie
  Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu
  Uczeń samodzielnie dociera do informacji - w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych
  Uczeń stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła potrzebnych mu informacji
  Wiedza o społeczeństwie
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życiu publicznego; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy.
  Treści nauczania:
  Uczeń charakteryzuje prasę, telewizję, radio, Internet jako środki masowej komunikacji i omawia wybrany tytuł, stację czy portal ze względu na specyfikę przekazu i odbiorców;
  Uczeń omawia funkcje i wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu w życiu obywateli
  Uczeń uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej we współczesnym świecie; odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej.
  Uczeń wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat; wskazuje różnice między przekazami i odróżnia informacje od komentarzy; krytycznie analizuje przekaz reklamowy;
 • Klasy ponadpodstawowe
 • Biologia
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
  Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem prasy, mediów i Internetu.
  Rozumowanie i argumentacja.
  Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.
  Treści nauczania:
  Uczeń opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów
  Uczeń przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i estetyczne)
  Język polski
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
  Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu; rozpoznaje funkcje tekstu i środki językowe służące ich realizacji; ma świadomość kryteriów poprawności językowej.
  Tworzenie wypowiedzi.
  Uczeń buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności; stosuje w nich podstawowe zasady logiki i retoryki; ma świadomość własnej kompetencji językowej
  Treści nauczania:
  Uczeń korzysta ze słowników i leksykonów, w tym słowników etymologicznych i symboli
  Uczeń szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak iż zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu)
  Uczeń tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w toku nauki
  Uczeń publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i donośność głosu)
  Uczeń tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie)
  Podstawy przedsiębiorczości
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Komunikacja i podejmowanie decyzji.
  Uczeń wykorzystuje formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej; podejmuje decyzje i ocenia ich skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
  Treści nauczania:
  Uczeń analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
  Uczeń wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka;
  Wiedza o społeczeństwie
  Podstawa programowa do 2017
  Cele ogólne:
  Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi - planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie korzysta z. procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy.
  Treści nauczania:
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij