BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

Kiszenie warzyw i surówki

Oferta Ośrodków, Autor: Gospodarstwo Rolne M.Sznajder Kiszone Warzywa z Doliny Baryczy , Produkty z Tradycją Sp. z o.o.
Poziom nauczania
 5/5
Miejsce realizacji zajęć: w sali, w terenie

WARSZTATY KISZENIA dla dzieci i dorosłych (kapusta, ogórki, buraczki, czosnek, marchew). Przygotowanie i degustacja surówek z kiszonych warzyw z gospodarstwa. Omawiane tematy: Dolina Baryczy - moja mała ojczyzna, wpływ człowieka na środowisko, wykorzystanie zasobów naturalnych, dbanie o glebę, rola dżdżownic, segregacja odpadów, produkcja kompostu, pożyteczne chwasty (też jadalne), zdrowe odżywianie i mądre decyzje zakupowe, idea slow food, fair trade, krótki łańcuch dostaw, bezpośrednio od rolnika, w warzywniaku a nie w markecie, warzywa kiszone a budowanie odporności. Dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wskazanie do grantów: odpowiedzialne zakupy (opakowania), świadome zakupy –krótki łańcuch dostaw, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, fair trade a zanieczyszczenie środowiska.
czas trwania ilość osób koszt dostępność
4 godz. od 30 do 55 osób 110 zł/osoba sezonowe:
luty-grudzień,
PLIKI ZASOBU
 
( 22 KB .DOCX )
EDUKACJA REGIONALNA
 • gospodarka odpadami – segregacja odpadów, odpowiedzialne zakupy (opakowania),
 • świadome zakupy –krótki łańcuch dostaw, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, fair trade a zanieczyszczenie środowiska
 • bioróżnorodność
EDUKACJA KLIMATYCZNA
 • przyrodniczy (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione, ścieżki przyrodnicze, etc.);
 • gospodarczy (tradycyjne zawody w tym rybacki, kowal, piekarz, rolnik, itp.),
DODATKOWA OFERTA
Zajęcia na polu oraz zajęcia kulinarne w Stuletniej Stodole za Winklem tuż obok pola. Dysponujemy pełnym węzłem sanitarnym, wyposażoną kuchnię, stoły i krzesła. Można zjeść drugie śniadanie, można się przebrać, odpocząć. Każde warsztaty uwzględniają zajęcia w terenie oraz zajęcia w stodole. W cenie obiad z produktów lokalnych, ognisko (kiełbaski swojskie, domowy pieczony chleb, ziemniaki z gzikiem) i konkursów, plac zabaw, rekreacja na świeżym powietrzu, możliwość gry w piłkę, siatkówkę, możliwość dodatkowych gier i zabaw w stodole (w razie niepogody) tuż obok pola.
Zajęcia organizujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-14:00.
Koszt za osobę 110 zł, przy czym minimalna ilość osób to 30. Każdy uczestnik przywozi ze sobą po 2 słoiki z zakrętkami (400-900ml), jeden na kiszonkę a drugi na surówki, które potem dzieci dostają do domu.
PROGRAM WARSZTATÓW i zamówienie:
proszę pobrać załączony plik z zamówieniem, wydrukować i podpisać.
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LINKI ZEWNĘTRZNE
SŁOWA KLUCZOWE
RAPORTY POGŁĘBIONEJ OPINII
Lp. Data odbycia zajęć Nazwa szkoły Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot Przedmiot nauczania  
1 21 marzec 2019r. Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku Stanisława Łuczak przyroda, matematyka, fizyka I-III, IV-VI Więcej
2 24 kwiecień 2019r. Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich Monika Maryniak przyroda/biologia I-III Więcej
3 19 listopad 2019r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu Emilia Laskowska-Janoś nauczanie wczesnoszkolne I-III Więcej
4 15 czerwiec 2021r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu Katarzyna Chołodecka geografia, I-III Więcej
5 17 listopad 2021r. Szkoła Podstawowa we Wróblińcu Dorota Piec biologia, geografia, EDB IV-VI, VII- VIII Więcej
6 20 wrzesień 2023r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku Barbara Dwojak matematyka, przyroda, fizyka przedszkolaki, I-III Więcej
7 25 październik 2023r. Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku Beata Stepańczak edukacja wczesnoszkolna przedszkolaki, grupy mieszane (1 - 4) Więcej
8 11 październik 2023r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu Emilia Laskowska-Janoś edukacja wczesnoszkolna I-III Więcej
9 24 listopad 2023r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu Weronika Świątek Edukacja wczesnoszkolna I-III Więcej
10 28 listopad 2023r. Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim Monika Matylak biologia i geografia IV-VI, VII- VIII Więcej
11 6 październik 2023r. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie Aldona Jakubowska Edukacja wczesnoszkolna I-III Więcej
12 14 grudzień 2023r. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie Izabela Błaszczyńska wychowanie przedszkolne przedszkolaki Więcej
Kędzie 10
55-140 Żmigród; Dane sprzedawcy oferty: Produkty z Tradycją Sp. z o.o., Kędzie 10, 55-140 Żmigród
KONTAKT
 • Przedszkole
 • Wychowanie przedszkolne
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
  Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
  Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
  Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
  Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
  Treści nauczania:
  Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne, wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
  Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • Edukacja wczesnoszkolna (I-III)
 • Edukacja wczesnoszkolna
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  W zakresie fizycznego obszaru rozwoju. Uczeń osiąga świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia.
  W zakresie poznawczego obszaru rozwoju. Uczeń osiąga umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń.
  W zakresie poznawczego obszaru rozwoju. Uczeń osiąga umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
  W zakresie społecznego obszaru rozwoju. Uczeń osiąga umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii.
  Treści nauczania:
  Uczeń ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet.
  Uczeń wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze.
  Uczeń chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie.
  Uczeń odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia.
  Uczeń prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi.
  Uczeń rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie.
  Uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną.
  Uczeń rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym.
  Uczeń segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania.
 • Klasy (IV-VI)
 • Przyroda (Klasa (IV))
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Wiedza. Poznanie różnych sposobów prowadzenia obserwacji i orientacji w terenie.
  Wiedza. Poznanie planów i map jako źródeł informacji geograficznych.
  Wiedza. Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły.
  Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: planu, mapy, lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp.
  Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom.
  Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego, jak również między składnikami środowiska a działalnością człowieka.
  Kształtowanie postaw – wychowanie. Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.
  Kształtowanie postaw – wychowanie. Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie.
  Kształtowanie postaw – wychowanie. Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia.
  Kształtowanie postaw – wychowanie. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.
  Kształtowanie postaw – wychowanie. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez: właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym, współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy, działania na rzecz środowiska lokalnego, wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy, świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody.
  Treści nauczania:
  Uczeń opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).
  Uczeń rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły.
  Uczeń rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i miejsca zamieszkania.
  Uczeń obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka.
  Uczeń ocenia zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej okolicy.
  Uczeń wskazuje miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody, obiektów zabytkowych w najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich ochrony.
  Uczeń ocenia krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej ojczyzny”.
  Technika
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
  Przyjmowanie postawy proekologicznej. Eko-technologie pomocne w ochronie środowiska.
  Przyjmowanie postawy proekologicznej. Kształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
  Przyjmowanie postawy proekologicznej. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska.
  Rozwijanie kreatywności technicznej. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
  Treści nauczania:
  Uczeń racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami.
  Uczeń dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki.
  Uczeń dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego.
  Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów.
 • Klasy (VII-VIII)
 • Biologia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej.
  Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń uzasadnia konieczność ochrony przyrody.
  Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych.
  Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.
  Treści nauczania:
  Uczeń przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
  Uczeń przedstawia istotę różnorodności biologicznej.
  Uczeń podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów.
  Uczeń analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.
  Uczeń uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej.
  Uczeń przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce oraz uzasadnia konieczność ich stosowania dla zachowania gatunków i ekosystemów.
  Godzina wychowawcza - wybierz z dodatkowym przedmiotem nauczania powiązanym z tematem lekcji
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
 • Szkoła średnia
 • Biologia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Postawa wobec przyrody i środowiska.
  Uczeń rozumie znaczenie i konieczność ochrony przyrody; prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; opisuje postawę i zachowanie człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.
  Treści nauczania:
  Uczeń podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły wskutek nadmiernej eksploatacji ich populacji
  Uczeń przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i estetyczne)
  Uczeń przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną (ciągle malejąca liczba gatunków uprawnych przy rosnącym areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw)
  Uczeń uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody, podaje przykłady takiej współpracy (np. CITES, "Natura 2000", Agenda 21)
  Godzina wychowawcza - wybierz z dodatkowym przedmiotem nauczania powiązanym z tematem lekcji
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Przedmioty uzupełniające - zajęcia artystyczne, historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, przyroda
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Przyroda
  Treści nauczania:
 • Oferta dla dorosłych
OPINIE I KOMENTARZE  
Hanna Jankowska
Perfekcyjnie przygotowane zajęcia, pani Emilia z doskonałym podejściem do dzieci i pozostałych uczestników zajęć, potrafi zaciekawić wszystkich bez wyjątku. Uczestnicy zajęć zapowiadają, że cenne rady usłyszane na zajęciach wprowadzą w życie. Zajęcia aktywne, dla każdych grup wiekowych. Jestem pod ogromnym wrażeniem.
22-08-2019

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij