STREFA DZIECI

BAZA EDUKACYJNA

Przedszkole

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Ponadpodstawowe

Dorośli

WIE_2020_Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy_BIORÓŻNORODNOŚĆ

Baza Wiedzy / WIE, Autor: Zofia Pietryka , Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"
 0/5
Grupa wiekowa: Klasy (IV-VI), Klasy (VII-VIII), Szkoła średnia
W tej edycji motywem przewodnim będzie zwrócenie uwagi na zagrożenia i znaczenie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy.


Celem konkursu jest poznawanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu Doliny Baryczy, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych,  pobudzanie zainteresowań dotyczących miejsca zamieszkania w tym dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego regionu.

Adresatami zadania są: uczniowie szkół podstawowych ( kl IV-VIII) i szkół ponadgimnazjalnych z regionu Doliny Baryczy (gmina Milicz, Krośnice, Cieszków, Żmigród, Twardogóra, Odolanów, Przygodzice, Sośnie) oraz ze szkół spoza obszaru uczestniczących w PROGRAMIE Edukacja dla Doliny Baryczy

Praca konkursowa ma zachęcać do zwrócenia uwagi na różne aspekty związane z zachowaniem bioróżnorodności  Uczestnicy powinni również  zwrócić uwagę na ciekawostki przyrodnicze, ekosystemy oraz gatunki roślin i zwierząt. Wpływ gospodarki rybackiej, leśnej i rolnej na różnorodność gatunkową z uwzględnieniem historii i stanu aktualnego. (w załączeniu propozycje tematyki prac konkursowych)

Prace konkursowe należy przygotować w oparciu o instrukcje na portalu edukacyjnym www.edukacja.barycz.pl 

Prace konkursowe w kategorii:
Film  (max 5 min) z zastosowaniem różnych środków technicznych i artystycznych ( np. w formie klipu, filmu naukowego, reportażu, wywiadu, filmu animowanego  itp.)

I grupa wiekowa- uczniowie szkól podstawowych – kl IV-VI
II grupa wiekowa- kl. VII-VIII oraz  uczniowie szkół ponadpodstawowych

UWAGA! Instrukcja dotycząca zamieszczania filmu, tekstu i rysunków oraz  zdjęć jest zamieszczona na portalu www.edukacja.barycz.pl w zakładce instrukcje obsługi.

Z każdej szkoły do finału komisja szkolna  kwalifikuje max. po 3 prace z danej grupy wiekowej (dla I i II grupy wiekowej)  prace te należy zamieścić na portalu edukacyjnym
Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez max 3-osobowe zespoły.

Przy opracowywaniu prac konkursowych można skorzystać z materiałów i rysunków na portalu  www.edukacja.barycz.pl oraz własnych rysunków, tekstów i zdjęć.
Przed zamieszczeniem w serwisie edukacja.barycz.pl  prace konkursowe będą weryfikowane przez organizatora  pod kątem poprawności tj.  
•    właściwego wpisanego tytułu pracy : WIE 2020_tytuł  pracy_ Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy, autor/ autorzy, szkoła
•    zamieszczenie metryczki i krótkiego opisu pracy
•    poprawnego załączenia pracy (załączniki)
Praca zamieszczona na portalu powinna być poprawna ortograficznie,  stylistycznie i  merytorycznie (odpowiada autor pracy i opiekun)

 Laureatami konkursu będą uczniowie,  którzy zajmą I,II, III miejsce w danej kategorii wiekowej( I i II grupa wiekowa)
W sytuacji uzyskania takiej samej liczby punktów,  komisja zastrzega możliwość przyznania  równoległych miejsc lub nie przyznania np. miejsca III.
Nagrody dla laureatów- autorów prac konkursowych (indywidualnie lub max 3- osobowych zespołów): pomoce edukacyjne o regionie Dolina Baryczy i sprzęt turystyczny

Komisja konkursowa oceniająca –prace finalistów, zamieszczone na portalu edukacyjnym, powołana zostanie przez organizatora w konsultacji z koordynatorem WIE, będzie składała się z ekspertów w zakresie. przedstawiciele partnerów, osoby zajmujące się edukacją ekologiczną, opracowywaniem materiałów promocyjnych

 Kryteria oceny:
•    samodzielność wykonania pracy (własne rysunki, zdjęcia, teksty, materiały filmowe itp.)
•    logika  (przejrzystość, jasność i zrozumiałość  dla uczestników)
•    ocena treści merytorycznych (poprawność merytoryczna, powiązana z tematyką związaną z bioróżnorodnością i regionem Doliny Baryczy)
•    jakość/ w tym szata graficzna, poprawność językowa, estetyka, podanie źródeł informacji
•    ciekawa forma pracy (pomysłowość, kreatywność, wyjątkowość itp.)

   Przebieg konkursu:
 I etap – zaproszenie do udziału – mailem do szkół DB – wysłanie regulaminu konkursu   do 5 grudnia 2019r
II etap- zgłoszenie szkół – karty zgłoszenia od szkół zainteresowanych udziałem w konkursie do 10 stycznia 2020r.


W związku z pandemią Covid -19 w uzgodnieniu z nauczycielami  zmieniamy  terminarz konkursu od III etapu, przesuwając terminy zamieszczania prac konkursowych :

III etap- przygotowywanie prac konkursowych w szkołach pod opieką nauczycieli- etap szkolny- komisje szkolne- wybranie max. 3 najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej (I kategoria -kl IV-VI i II kategoria kl. VII-VIII_ średnie) i  zamieszczenie przez na portalu www.edukacja.barycz.pl   do 15  października 2020. Weryfikacja formalna prac do  20 października 2020.

IV etap – ocena prac konkursowych przez powołaną ekspercką komisję - przedstawiciele partnerów, osoby zajmujące się edukacją ekologiczną, opracowywaniem materiałów promocyjnych  w terminie  do  30 października 2020r.

Do 15 listopada  wyniki konkursu oraz zaznaczone najlepsze prace na portalu www.edukacja.barycz.pl.

Podsumowanie konkursu:
W związku z koniecznością  zapewnienia bezpieczeństwa wyniki konkursu zostaną zamieszczone na portalu edukacyjnym, dyplomy i nagrody będzie można odebrać w siedzibie organizatora lub  zostaną przesłane do szkół pocztą 


UWAGA! Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy – edycja XXIII- „BIORÓŻNORODNOŚĆ” został zgłoszony do zamieszczenia w wykazie  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły, organizowane w roku szkolnym 2020/2021 które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie (I,II,III miejsce)   jako konkurs o zasięgu krajowym.
 Konkurs ma charakter niekomercyjny
Terminy poszczególnych etapów z powodów niezależnych mogą ulec zmianie  informacje będą na bieżąco wysyłane do szkół, które zgłosiły udział w konkursie)

ZAPRASZAMY!     Zespół Organizacyjny Konkursu:   Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy’ -  nauczyciele przyrodnicy i historycy.  Informacji udziela: Zofia Pietryka tel. 606 316 128 lub mail zofiapietryka@op.pl

PLIKI ZASOBU
SŁOWA KLUCZOWE
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LICENCJA
Materiały w tym zasobie udostępnione zostają na licencji:
Użycie Niekomercyjne (ang.Noncommercial (NC))
zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych.
PODKATEGORIE
Przyroda
Krajobrazy DB
Zabytki
Ludzie
Atrakcje DB
Gospodarka leśna
Gospodarka rybacka
WIE Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne

Zasoby biorące udział w inicjatywie

   
  986
   
  dodano: 13-10-2020
  My ludzie – mieszkańcy Ziemi decydujemy o tym, kto zamieszka w naszym towarzystwie. Czy to małe wróbelki, pracowite pszczółki, kolorowe motyle? Czy wokół naszego domu pojawi się betonowa otchłań? To działalność człowieka stanowi największe zagrożenie dla naszych przyjaciół - zwierząt. Wypalanie traw, wycinanie drzew, wykładanie kostki brukowej na podwórkach, itp. przynosi ogromne i nieodwracalne straty w środowisku przyrodniczym. Człowiek zapomina o małych towarzyszach, którzy tworzą ten świat i mają wpływ na jego funkcjonowanie. Buduje dom w miejscu tętniącej życiem łąki, a wokół niego nowoczesny, wybetonowany ogród, w którym drzewka i krzewy rosną w doniczkach. Mój film jest apelem, aby choć w małym stopniu zrekompensować przyrodzie to, co dewastujemy poprzez swoją działalność. Twórzmy przy swoich domach małe oazy życia dla naszych przyjaciół – zwierząt. Bądźmy gościnni, niech nasze drzwi stoją otworem dla każdego stworzenia.
   
  968
   
  dodano: 29-04-2020
  Moja praca ma na celu zachęcenie do spojrzenia pod swoje nogi. Chciałam w niej zwrócić uwagę, jak różnorodny może być świat małych roślin, które nas otaczają. Te z pozoru zwykłe i pospolite roślinki, okazują się bardzo ciekawe, gdy przypatrzymy się im bliżej. O każdej z nich możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Miłego oglądania.
   
  941
   
  dodano: 11-10-2020
  Chciałyśmy przedstawić bioróżnorodność rezerwatu „Wydymacz” w Antoninie. Miejsce jest nam znane, ponieważ mieszkamy blisko tej formy ochrony przyrody. Bogactwo biologiczne rezerwatu można poznać stacjonarnie korzystając z tablic edukacyjnych na ścieżce w terenie, a także poprzez aplikację. Skarby rezerwatu to: staw Wydymacz – środowisko życia ptaków wodnych - jest to miejsce idealne do ich obserwacji i zdjęć na Instagram, pomnikowe dęby, stanowisko chronionej rośliny - wawrzynka wilczełyko w łęgu jesionowo-olszowym czy roślin inwazyjnych – rdestowiec, który pochodzi z Azji. To dopiero niespodzianka. Zaobserwować również możemy znane ssaki, płazy czy gady. Wycieczkę rozpoczynamy i kończymy w miejscu, który nie jest skarbem przyrody ożywionej, ale wytworem człowieka. Zapraszamy do skorzystania z naszej trasy od architektury do natury, tak ważnej dla nas i przyszłych pokoleń. W takich miejscach Doliny Baryczy łatwo zobaczyć bioróżnorodność naszego regionu.
   
  753
   
  dodano: 15-10-2020
  Chcieliśmy w swoim filmie przedstawić bogactwo gatunków zamieszkujących fragment lasu bukowo - jodłowego mieszczącego się na Wysokim Grondzie, na terenie Nadleśnictwa Antonin w pobliżu miejscowości Czarnylas. Ponadto chcieliśmy wykazać również jakie działania podejmują pracownicy leśni, aby chronić bogactwo przyrody
   
  693
   
  dodano: 11-10-2020
  W naszym tytule filmu użyłyśmy słowa tajemnice lasu Doliny Baryczy, aby pokazać jakie ogromne bogactwo biologiczne kryje las w naszym najbliższym otoczeniu. Opowiada o tym nasz bohater Adaś – leśnik, który opiekuje się lasem, aby zachować różnorodność flory i fauny dla następnych pokoleń. Na zasadzie pytań i odpowiedzi możecie dowiedzieć się od leśnika Adasia, że leśnicy sadzą las i pielęgnują go, aby w jego piętrach zamieszkały różnorodne gatunki roślin i zwierząt, pomagają poznawać las na utworzonych przez nich ścieżkach edukacyjnych – w naszej okolicy w Antoninie mamy taką w rezerwacie „Wydymacz”, uczą jak korzystać z da-rów lasu, ale rozważnie i z szacunkiem dla praw natury, chronią lasy przed szkodnikami, poża-rem, a także zakładają użytki ekologiczne, dokarmiają zwierzęta zimą. Są strażnikami mieszkańców lasu. W ten przystępny i prosty sposób chciałyśmy przekazać jak ważna jest praca leśnika, aby zachować bioróżnorodność.
   
  791
   
  dodano: 19-09-2020
  Od kilkunastu lat DZPK organizuje wiosną na terenie Doliny Baryczy Akcję Żaba. W swoim filmie chciałam pokazać, jak uczniowie naszej szkoły angażują się w tę akcję, zakładają siatki i przenoszą płazy do stawu, aby pomóc im przeżyć. Dzięki udziałowi w akcji możemy również mieć swój niewielki wpływ na utrzymanie bioróżnorodności w Dolinie Baryczy. Zapraszam do obejrzenia filmu.
   
  966
   
  dodano: 29-04-2020
  W moim filmie chciałam w przystępny sposób pokazać okolice rzeki Barycz. Skupiłam się na miejscach, które są mi bardzo bliskie. Rodzice zabierali mnie tam od dziecka. Spędzając wolny czas na łonie natury pokazali mi piękno przyrody Doliny Baryczy. Film jest wycieczką, która rozpoczyna się przy przydrożnej tablicy informacyjnej Park Krajobrazowy Dolina Baryczy w miejscowości Zakrzów. Rzekę Barycz pokazałam z mostu w miejscowości Potasznia, tam też zaczyna się, obecnie popularny ,spływ kajakowy Doliną Baryczy. Wieża obserwacyjna nad stawem Grabownica to punkt obowiązkowy dla miłośników ptaków i pięknych widoków, które możemy podziwiać z góry. Swoją wycieczkę kończę na grobli pomiędzy dwoma ogromnymi stawami, Słonecznym górnym i Grabownicą. To miejsce nadzwyczajne gdzie ogrom wody robi wielkie wrażenie a przyroda kipi życiem, stada ptaków, spławiające się ryby i szum trzcinowisk to esencja Doliny Baryczy.
   
  727
   
  dodano: 15-10-2020
  Nasza klasa zajęła III miejsce w konkursie WIE 2020 - Poznaj Krainę Niezwykłości Gra edukacyjna „Kraina Niezwykłości”. W nagrodę pojechaliśmy do Rudy Sułowskiej CET NATURUM m. in. na warsztaty filmowe. Najpierw mieliśmy super oprowadzanie po Muzeum Rybactwa przez p. Arkadiusza Bergera, przy okazji świetna, praktyczna lekcja z doradztwa zawodowego. Następnie przejął nas p, Sławomir Obrzut. Dał nam kamery i lornetki i poszliśmy w teren. Efekty mojej pracy zmontowałam podczas warsztatów filmowych już w sali. Zapraszam do obejrzenia
   
  727
   
  dodano: 11-10-2020
  Celem naszego filmu jest pokazanie, jak gospodarz lasu w Dolinie Baryczy, czuwa nad zachowaniem bioróżnorodności w lesie. Leśnik - człowiek w zielonym mundurze w swojej pracy naśladuje naturę. Pokazujemy jego pracę podczas jednego roku – wiosną, latem, jesienią i zimą. Lasy są naszym niezwykłym majątkiem powierzonym leśnikom, którzy rozważnie nim gospoda-rują, aby spełniał swoje funkcje na dziś i jutro. Obserwowaliśmy też jego pracę na wycieczkach do Nadleśnictwa w Antoninie i Żmigrodzie oraz Domu Drzewa w Wałkowej. Pamiętaj! Las jest domem, w którym żyją we wspólnocie rośliny, grzyby i zwierzęta. Jest wielkim skarbcem dla człowieka, przynoszącym wiele darów. Z pozdrowieniami – filmowi leśnicy Damian i Kamil.
OPINIE I KOMENTARZE  

» Zgłoś uwagi
CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij